یهودی

قبرهای یهود
آموزش, مطالب برگذیده
قبرهای یهود .. دارای عمق هجده تا بیست متر دارند و از دهنه شروع کار تا پایان کارو شما بین هشت ماه و حداکثر یک سالو درنطر داشته باشید..
نفیلیم‌ چیست؟!
آموزش, مطالب برگذیده
نفیلیم‌ها موجوداتی هستند که وجودشان در انجیل عبری مورد تأیید قرار گرفته است