گنجیابی در کردستان

تفسیر نماد سنگ قارچ
آموزش, مطالب برگذیده
نماد سنگ قارچ ؛ دوستان نمادهایی که تو تصویر مشاهده میکنید نماد قارچ یا سنگ قارچ هستن که یکی از کمیابترین نمادهاست ودارای ارزش بیشتری هستند.