کاربرد جوغن ها

کاربرد جوغن ها
آموزش, مطالب برگذیده, مقاله
کاربرد جوغن ها : جوغن ها کاربردی مثل کاربرد یک نسخه روی سنگ داشتن که باتوجه به بزرگی وکوچکی هرکدوم به یک آثار محیطی اشاره داشت،که جوغنها واقعا همشون دارای یک رمز هستن که باید توهر محیطی هستن همراه بامحیط وآثارها درکشون کرد یا مثلا کروکی یک غار بودن یا یک ...