نماد صندلی در ارتفاع

نماد صندلی در ارتفاع
آموزش, مطالب برگذیده
نماد صندلی در ارتفاع
درمورد صندلی و نشیمنگاه ها وجود در ارتفاع و فاصله با زمین یعنی هدف درون غاری مسدود ویا فضایی پلمپ که به تصویر دقت کنید یک نماد صندلی با یک دسته ویک جوغن در چپ تصویر ویک جوغن دیگر در راست تصویر که ورودی در ...