نشیمن

نماد صندلی در ارتفاع
آموزش, مطالب برگذیده
نماد صندلی در ارتفاع
درمورد صندلی و نشیمنگاه ها وجود در ارتفاع و فاصله با زمین یعنی هدف درون غاری مسدود ویا فضایی پلمپ که به تصویر دقت کنید یک نماد صندلی با یک دسته ویک جوغن در چپ تصویر ویک جوغن دیگر در راست تصویر که ورودی در ...
تفسیر سنگ صندلی و حکاکی بز روی سنگ
آموزش, مطالب برگذیده
نمادی از یک سنگ صندلی و حکاکی بز را در تصویر میبینید خب باید دانست این دونماد درکنارهم به چه جایگاهی اشاره دارند نماد صندلی،دراین حالت و درکنار نماد مورد نظر یعنی یک جایگاه مذهبی و مقبره و… برای جهت بررسی به نماد حکاکی شده توجه کنید کاملا بدون ...