سنگ نگاره

تفسیر سنگ صندلی و حکاکی بز روی سنگ
آموزش, مطالب برگذیده
نمادی از یک سنگ صندلی و حکاکی بز را در تصویر میبینید خب باید دانست این دونماد درکنارهم به چه جایگاهی اشاره دارند نماد صندلی،دراین حالت و درکنار نماد مورد نظر یعنی یک جایگاه مذهبی و مقبره و… برای جهت بررسی به نماد حکاکی شده توجه کنید کاملا بدون ...