سلجوقی

مشاهده آجر در گنج یابی و کاوش و تشخیص قدمت آجر یا سفال
آموزش, مطالب برگذیده
مشاهده آجر در گنج یابی
معمولا بعد از سنگ چین آجر چین شروع می شود البته در بعضی مکانھا بعد از سنگ چین آثار خود را به شکل کوزه خالی یا آھک مشخص میکنه