دوران باستان

مهندسی آبرسانی خزانه ها
آموزش, مطالب برگذیده
مهندسی آبرسانی خزانه ها : گاهی ساختار و جنس ملاتها نیاز به رسیدن آب بهشون برای ماندگاری و استقامت در طی سالها میشه و ایجاد حوضچه به چنین شکل با شیار عمق بهترین روش برای ابرسانی بوده چه برف داخل حوض جمع بشه کم کم آبشده و از ...