دفینه یابی در جنوب

سیستم کارگذاری دفینه در چاهای جنوبی کشور
آموزش, مطالب برگذیده
نوعی سیستم کارگذاری دفینه در چاهای جنوبی کشور وجود دارد که عمق چاه تا ده متر بوده و کلا شما چاهرو پرشده از سنگ و خاک میبینید و گاهی بعد از برداشت متراژی از خاکو سنگ داخل چاه یک لایه ۲۰ سانتی ساروج و باز خاک و سنگ تا ...