داریوش

متن کتیبه اردشیر سوم هخامنشی در کاخ داریوش در تخت جمشید
مطالب برگذیده, مقاله
متن کتیبه اردشیر سوم هخامنشی در کاخ داریوش در تخت جمشید baga \ vazraka \ Auramazdâ \ hya \imâm \ bumâm \ adâ \ hya \ avam \ asmânâm \ adâ \ hya \ martiyam \ adâ \ hya \ šâyatâm \ adâ \ martiihyâ \ hya \ mâm ...