تلی خاکی

نماد شناسی حالت گردن
آموزش
درمورد نمادشناسی و نماد مورد نظر فقط حالت گردن نماد میتونه صدرصد رمزگشای کار دراین جایگاه باشه