تلگرام

سیستم کارگذاری دفینه در چاهای جنوبی کشور
آموزش, مطالب برگذیده
نوعی سیستم کارگذاری دفینه در چاهای جنوبی کشور وجود دارد که عمق چاه تا ده متر بوده و کلا شما چاهرو پرشده از سنگ و خاک میبینید و گاهی بعد از برداشت متراژی از خاکو سنگ داخل چاه یک لایه ۲۰ سانتی ساروج و باز خاک و سنگ تا ...