تفسیر جوغن مثلث و مربع در یکجا

تفسیر جوغن مثلث و مربع در یکجا
آموزش, مطالب برگذیده, مقاله
دوستان شما درتصویر یک جوغن مثلث و مربع در یکجا رو دارید که هردو درون برجسته دارن این نماد درحالتی که درکنارهم قرار میگیرن به یک سیستم نظامی مربوط میشن و کاملا از تفسیری که به صورت تک براشون گفته شده فاصله میگیرننکته مهم این نماد موضوع وجود هدفی ...