تخت جمشید

متن کتیبه اردشیر سوم هخامنشی در کاخ داریوش در تخت جمشید
مطالب برگذیده, مقاله
متن کتیبه اردشیر سوم هخامنشی در کاخ داریوش در تخت جمشید baga \ vazraka \ Auramazdâ \ hya \imâm \ bumâm \ adâ \ hya \ avam \ asmânâm \ adâ \ hya \ martiyam \ adâ \ hya \ šâyatâm \ adâ \ martiihyâ \ hya \ mâm ...
هما پرنده اسطوره ای ایران
آموزش
هما : در افسانه‌های ایران مثل ققنوس در اساطیر مصر و یونان صاحب کرامت است. هما در ادبیات ایران به عنوان نماد سعادت است و برعکس جغد که نماد شومی و بد یمنی است البته هُما می‌تواند پرنده‌ای افسانه‌ای و اساطیری باشد در قصه‌ها و مثل‌های ایرانی از هُما به عنوان پرنده سعادت یاد شده‌است. ...