بانوی بلند مرتبه

نشان سازه ای در عمق در گنج یابی
آموزش, مطالب برگذیده, مقاله
به تصویر دقت کنید؛ جایگاه موردنظر یک جایگاه با ارزش مربوط به مورد مقبره هست دقت کنید انباشته شدن سنگها روی هم و برآمدگی خاک کاملا نشانگر نشان سازه ای در عمق زمین است