مطالب برگذیده, مقاله

متن کتیبه اردشیر سوم هخامنشی در کاخ داریوش در تخت جمشید

baga \ vazraka \ Auramazdâ \ hya \imâm \ bumâm \ adâ \ hya \ avam \ asmânâm \ adâ \ hya \ martiyam \ adâ \ hya \ šâyatâm \ adâ \ martiihyâ \ hya \ mâm \ Artaxšaçâ \ xšâyathiya \ akunauš \ aivam \ parûvnâm \xšâyathiyam \ aivam \ parûvnâm\ framatâram \ thâtiy \ Artaxsaçâ \xšâyathiya \ vasraka \ xšâyathiya\ xšâyathiyanâm \ xšâyathiya \DHyûnâm \ xšâyathiya \ ahyâyâ \ BUyâ \ adam \ Artaxšaçâ \ xšâyathiya \ puça \ Artaxšaçâ \ Darayavauš \ xšâyathiya \ puça \ Dârayavauš \ Artaxšaçâ \ xšâyathiya \ puça \ Artaxšaçâ \ Xšayâršâ \ xšâyathiya \ puça \ Xšayâršâ \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ puça \ Dârayavauš \ Vištâspahyâ \ nâma \ puça \ Vištâspahyâ \Aršâma \ nâma \ puça \ Haxâmanišiya \ thâtiy \ Artaxšaçâ \ xšâyathiya \ imam \ ustašanâm \ athaganâm \ mâm \ upâ \ mâm \ kartâ \ thâtiy \ Artaxšaçâ \ xšâyathiya \ mâm \ Auramazdâ \utâ \ Mithra \ baga \ pâtuv \ utâ \ imâm \ DHyaum \ utâ \ tya \ mâm \ kartâ \

ترجمه متن کتیبه اردشیر سوم هخامنشی

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که برای مردم خوشبختی آفرید و مرا اردشیر شاه کرد یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری.گوید اردشیر شاه شاه شاهان شاه کشورها شاه این سرزمین : من اردشیر شاه پسر اردشیر شاه اردشیر پسر داریوش شاه داریوش پسر اردشیر شاه اردشیر پسر خشیارشا ، خشیارشا پسر داریوش شاه داریوش پسر ویشتاسپ ویشتاسپ پسر ارشام هخامنشی. گوید اردشیر شاه : بادا که اهورامزدا و ایزد مهر مرا و کشور مرا و آنچه انجام داده ام بپاید

اشتراک گذاری این مطلب در :
برچسب ها